هزاران میلیارد خسارت به مردم در برابر کدام دستاورد؟

هزاران میلیارد خسارت به مردم در برابر کدام دستاورد؟

در واقع ایرانیان اثر تحریم‌ها را در جزء به جز جزئیات زندگی روزمره اعم از اجاره‌خانه، خرید مایحتاج زندگی، حمل و نقل،. با تمام وجود احساس کرده اند. با در نظر گرفتن میانگین GDP و پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور محاسبه خسارت تحریمی، تورم در طی ۱۷ سال خود به تنهایی بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی