کنایه به بیلورد‌های حجاب؛ آماده جواب باشید

کنایه به بیلورد‌های حجاب؛ آماده جواب باشید

خود را آماده کنند که اگر فردا و پس‌فردایی، گفتار‌هایی از این نویسندگان و شعرا نظیر ویکتورهوگو یا تولستوی، با مستندات قطعی روانه کوچه و بازار شد و با جملات قصار فعلیشان در تضاد و تعارض بود، پاسخی درخور برای آن موقعیت نیز داشته‌باشند.

فرهنگی

اخبار سیاسی