بنزین حق مردم بر دولت است یا دولت بر مردم؟

بنزین حق مردم بر دولت است یا دولت بر مردم؟

اما اصلي‌ترين نقطه تاريك در داستان حقوق مردم بر دولت در بحث حمل و نقل داستان انحصار بازار خودرو و خوان گسترده رانت و فساد و تخلفات سيستماتيك است كه در اين اواخر صداي نمايندگان مجلس را نيز درآورده است و بحث‌ها مقايسه جالبي را باعث شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی