دست‌اندازی به منافع کارگران در دستور کار است

دست‌اندازی به منافع کارگران در دستور کار است

بحث از ابعاد اقتصادی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه کشور آن هم با نقطه نظری که منافع جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند، یکی از مهمترین دغدغه‌های این روزهای کارشناسان و فعالان اقتصادی و اجتماعی کشورمان شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی