رویارویی توییتری حامیان و مخالفان دولت در پرونده فساد چای دبش

رویارویی توییتری حامیان و مخالفان دولت در پرونده فساد چای دبش

مجموعه این داده‌ها تصویر دقیقی از واکنش‌های توییتری به پرونده چای دبش و رویکرد حامیان و منتقدان دولت به دست می‌دهد و نشان می‌دهد که هیچ جریانی حاضر به پذیرش مسئولیت در این ماجرا نیست و هر کسی تقصیر را گردن دیگری انداخته است.

فرهنگی

اخبار سیاسی