شادی کردن مردم در بازار رشت غیرقانونی نیست

شادی کردن مردم در بازار رشت غیرقانونی نیست

در نظام حقوقی کشور برای رفتار ارتکابی چند نفر که در بازار رشت اقدام به سرودن شعر و دست‌زدن می‌کنند، عنوان مجرمانه‌ای مشاهده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان بازداشت این افراد را قانونی قلمداد کرد