نگرانی مجلس برای افزایش التهابات بیشتربازار ارز با عملکرد بانک مرکزی

نگرانی مجلس برای افزایش التهابات بیشتربازار ارز با عملکرد بانک مرکزی

حمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش التهابات ارزی در کشور، گفت: انتظار داریم رئیس جمهور و بانک مرکزی بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کرده و التهابات در این بازار را کاهش دهد.

فرهنگی

اخبار سیاسی