۲ سال قدرت یک‌دست چه به روز کشور آورد؟

۲ سال قدرت یک‌دست چه به روز کشور آورد؟

فروزان آصف نخعی: هشدارهای دل‌سوزان در حوزه نخبگان و روشنفکران همچنان ادامه دارد؛ آنان دیده‌بانانی هستند که بنابر شواهد موجود، و با مطالعات آینده‌نگر، صلا می‌دهند و هوشیاری می‌دمند که «اگر صدای اعتراضات شنیده نشود، جامعه به سمت حذف نیروی واسط خواهد رفت و شاهد جامعه‌ای پولاریزه شده خواهیم بود»

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات