«انتصابات فامیلی» ناتمام در دولت رئیسی

«انتصابات فامیلی» ناتمام در دولت رئیسی

روز گذشته خبر انتصاب علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد و پدر همسر مهرداد بذرپاش وزیر راه شهرسازی دولت سیزدهم،در سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفتکش ایران منتشر شد.

فرهنگی

اخبار سیاسی