حاشیه بی‌پایان انتصابات در بهشت

حاشیه بی‌پایان انتصابات در بهشت

نادعلی یادآور می‌شود: ‌باید خودمان مراقب رفتارهایمان باشیم و در عین اینکه باید نظارتی داشته باشیم، حتما باید سیستم یا جایگاهی برای نظارت وجود داشته باشد و بعضی از قوانین مربوط به شورا را هم در بُعد نظارت و صیانت ارتقا دهیم و در آن تحول ایجاد کنیم.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات