عزل و بریدن صدا به جای چاره‌جویی برای مشکلات

عزل و بریدن صدا به جای چاره‌جویی برای مشکلات

دولت حداقل بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان در سال اوراق می‌فروشد که اینها را یا از بانک‌ها پولش را می‌گیرد یا از بانک مرکزی می‌گیرد و بعضی از مواقع بخشی از اینها را به شرکت‌ها و گروه‌های مختلف مالی واگذار می‌کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی