گرفتاری ما با رئیسی این است که ایشان از موضع خدا فرمان صادر می‌کند

گرفتاری ما با رئیسی این است که ایشان از موضع خدا فرمان صادر می‌کند

به گفته عطریانفر،‌ رئیسی باید بداند وقتی این مجموعه مولفه‌ها و کلونی‌های قدرت پراکنده‌اند، زمانی می‌تواند این پروژه را به نتیجه برساند که صد‌ها زیرپروژه دست به دست هم بدهند، یک واقعیت را محقق کنند تا به عنوان مثال گاز و یا نفت از این لوله عبور کند یا یک جریانی از این شبکه انتقال برق عبور کند.