دولت نصف ادعای وزیر کار شغل ایجاد کرده است

دولت نصف ادعای وزیر کار شغل ایجاد کرده است

انتشار دوباره آمار ایجاد حدود دو میلیون شغل ازسوی صولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در رسانه ملی بار دیگر شگفتی کارشناسان و آشنایان به حوزه روابط کار را برانگیخت.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات