ارز کالاهای اساسی نرسید

ارز کالاهای اساسی نرسید

عدم تخصیص ارز به برخی از کالاهای اساسی مانند کود و سم، وارد چهارمین ماه شده است. برخی دیگر از کالاها مانند برنج، گندم و دارو نیز درصدی از ارز مورد نیاز را دریافت کرده‌اند و مطالبات ارزی آنها همچنان از سال گذشته باقی است.

فرهنگی

اخبار سیاسی