افتادن سخنگوی دولت در تله اخبار جعلی و تنش‌زایی با اعراب!

افتادن سخنگوی دولت در تله اخبار جعلی و تنش‌زایی با اعراب!

محمد رحمانی نیز نوشته «آیا سخنگوی دولت نسبت به آثار تحریک مقامات عربی آگاه است؟اقدام این مقام رسمی که باعث بازگشت بحرین نمی شود اما در عوض باعث فشار بیشتر و حساسیت مضاعف برای حضور نیروی فرامنقطه ای برای تامین امنیت شیخ نشین ها خواهد شد!»

فرهنگی

اخبار سیاسی