ارقام رئیسی را باور کنیم یاعددهای مرکز آمار را؟

ارقام رئیسی را باور کنیم یاعددهای مرکز آمار را؟

یک سال و نیم است که ابراهیم رئیسی یک حرف می زند و آمارهای رسمی حرفی دیگر. آخرینش ادعای ایجاد یک میلیون شغل بود. چیزی که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نشان داده که تنها کمی بیش از 262 هزار اشتغال خالص است. یعنی حدود تنها یک چهارم ادعای رئیس جمهور.

فرهنگی

اخبار سیاسی